De kleine
grote letters.

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Algemeen
 2. Algemene Regels
 3. Het lidmaatschap
 4. Huurperiode
 5. Verplichting Geen Boot Wel varen en huurder
 6. Borgsom en betaling
 7. Schade en aansprakelijkheid
 8. Anuleringen
 9. Overmacht
 10. Klachten en geschillen

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  - Geen Boot Wel Varen, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Geen Boot Wel Varen kan tevens aangemerkt worden als verhuurder van vaartuigen

  - Huurder, De natuurlijk persoon die met Geen Boot Wel Varen een overeenkomst aangaat of aan wie Geen Boot Wel Varen een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur)overeenkomsten van Geen Boot Wel Varen. Het door de Huurder zonder commentaar aangaan van een overeenkomst waarbij naar deze algemene voorwaarden verwezen wordt geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

 2. Afwijzing van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van enige door de Huurder gehanteerde algemene voorwaarden worden van de hand gewezen. Dergelijke toepassing kan alleen geldig plaatsvinden indien partijen dit uidrukkelijk schriftelijk en vooraf overeen komen.

 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden vastgelegd zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.

 4. Geen Boot Wel Varen behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijde worden doorgevoerd. Indien de huurders een wijziging niet willen accepteren, kan deze tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht zijn de overeenkomst beëindigen.

Artikel 2. Algemene regels

 1. Geen Boot Wel Varen verhuurt vaartuigen. De huurder dient zich conform deze algemene voorwaarden te gedragen en te allen tijde zorg te dragen voor naleving van alle in de algemene voorwaarden opgenomen regels door alle opvarenden. Indien blijkt dat huurder (of een persoon uit het gezelschap van huurder) zich niet conform de algemene voorwaarden van Geen Boot Wel Varen gedraagt, behoudt Geen Boot Wel Varen zich het recht voor de overeenkomst met huurder per direct te ontbinden. In een dergelijk geval bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden

 1. Geen Boot Wel Varen kent twee soorten lidmaatschappen:

  - betaald lidmaatschap: de huurder betaalt lidmaatschapskosten en kan tegen een gereduceerd tarief een vaartuig huren. Gevaren uren worden achteraf gefactureerd.
  - Geregistreerd gebruiker: door middel van het gratis account kan de huurder eenvoudig een vaartuig huren tegen reguliere tarieven en voorwaarden

 1. Algemene openingstijden van Geen Boot Wel Varen | Bergs Plas zijn van maandag tot en met zondag van 09:00 tot 22:00. Geen Boot Wel Varen | Lombardkade is geopend van maandag tot en met zondag 09:00 tot 21:00. Het reserveren van een sloep kan 24 uur per dag via geenbootwelvaren.nl

 1. Geen Boot Wel Varen behoudt zich het recht voor om tijdens koningsdag, Hillegersberg Jazzfestival, Skutsjensillen Krallingen plas, Sinterklaas intocht en Wereldhavendagen andere tarieven te hanteren.

 1. De Huurder dient 18 jaar of ouder te zijn.

 1. De vaartuigen t.b.v. het zelf varen zijn geschikt voor het vervoeren van maximaal 12 personen. Indien de huurder besluit meer personen aan boord van het vaartuig te laten komen wordt er een boete van €250,- euro in rekening gebracht, tevens wordt de vaartocht direct beeindingd zonder dat huurder het recht heeft op restitutie van betaalde huren. Tot slot komen alle eventuele gevolgen hiervan voor rekening en risico van huurder. 

 1. Het is verboden een vaartuig te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs.

 1. Huurder zal het vaartuig niet, als het nog geactiveerd is, onbemand achter laten.

 1. Vaarregels:

  1. Veiligheid gaat boven alles, neem nooit risico’s.
  2. Vaar altijd stuurboord (rechts met een zodanige snelheid dat er geen hinderlijke golfslag ontstaat. Houdt u ten alle tijden aan de maximale snelheden.
  3. Beroepsvaart (dus ook rondvaartboten) heeft altijd voorrang.
  4.  Zorg ervoor dat voor andere duidelijk is in welke richting u vaart. Benader bruggen zo dat u zichtbaar bent voor eventuele tegenliggers.
  5.  Het is verboden om onder invloed van alcohol of drugs een vaartuig te besturen.
  6. U mag zonder schriftelijke toestemming het vaargbied niet verlaten.
  7. U mag alleen afmeren aan openbare steigers. U mag niet afmeren aan bomen, onder of aan bruggen en op plaatsen waar dat door middel van een verbodsbord wordt aangegeven.
  8. Op en rond het water wonen mensen. Respecteer hun privacy. Veroorzaak alstublieft geen onnodige (geluids)overlast.

Artikel 3. Het lidmaatschap

 1. De Huurder die een lidmaatschap van Geen Boot Wel Varen afsluit doet dit voor de periode van tenminste drie maanden. Opzeggen is daarna maandelijks mogelijk,

 1. Leden huren één vaartuig tegelijk tegen gereduceerde tarieven. Geen Boot Wel Varen kan tijdens piekuren of feestdagen andere tarieven laten gelden

 1. Leden kunnen het lidmaatschapsgeld eenmalig per jaar voldoen of per maand (maart t/m november) met een minimale afname van 3 maanden. 

 1. Het bedrag van het Jaar-lidmaatschap dient uiterlijk 1 mei te zijn betaald. Als het lidmaatschap na deze periode wordt gestart wordt het lidmaatschap berekend over de resterende seizoens maanden o.b.v. het maand model.  

 1. Het lidmaatschap loopt per 1 maart af, indien u wilt verlengen dient u dit schriftelijk aan te geven. 

 1. Met het lidmaatschap kan het gehele jaar worden gevaren, enige uitzondering hierop is dagen waarop er ijs op het water ligt of tijdens stormachtig weer. 

 1. Bij aanvang van het lidmaatschap betaalt de huurder een borgsom van €250,-. De borgsom zal bij het einde van het lidmaatschap aan de huurder geretourneerd worden. Indien er sprake is van nog openstaande posten zullen deze verrekend worden met de borgsom. 

 2. Het is toegestaan om reserveren zelfstandig, via de portal, zonder opgaaf van redenen te wijzigen of annuleren tot 48 uur voor aanvang van de vaartocht. Bij slecht weer (regen of harde wind) krijgt u de mogelijkheid om op de dag zelf, vanaf 5 uur voor aanvang, de vaartocht alsnog kosteloos te annuleren. 

 3. Het is een lid toegestaan maximaal 3 reserveringen vooruit te maken. Daarnaast mag er maximaal 1 boot per moment worden gehuurd tegen de lagere tarieven voor leden. Vanaf de 2e sloep die een lid op hetzelfde moment gebruikt zal het niet-leden tarief in rekening worden gebracht. 

Artikel 4. De huurperiode: begin, verlening, einde

 1. De huurperiode vangt aan op het vooraf overeengekomen tijdstip. Een huurder die niet op het overeengekomen tijdstip aanwezig is om het vaartuig in ontvangst te nemen heeft geen recht op compensatie in de vorm van aanpassing van de huurperiode naar een latere eindtijd. 

 1. Indien huurder tijdens de vaart de huurperiode wil verlengen dient er eerst telefonisch contact te worden opgenomen met Geen Boot Wel Varen (010 822 21 46). Als de reservering verlengd kan worden (Geen Boot Wel Varen behoudt zich het recht voor dit te weigeren) dan is het reguliere uurtarief (zoals terug te vinden op de website van Geen Boot Wel Varen) van toepassing. 

 1. Indien huurder het vaartuig bij het einde van de huurperiode niet op het afgesproken tijdstip terug brengt wordt voor alle extra tijd €30,- per kwartier in rekening gebracht. Huurder is tevens gehouden tot het vergoeden van alle schade (compensatie aan de andere huurder) die door Geen Boot Wel Varen wordt geleden als gevolg van het niet tijdig retourneren van het vaartuig.

 1. Huurder zal het vaartuig bij het einde van de huurperiode schoon en zonder afval teruggeven aan Geen Boot Wel Varen. Indien het vaartuig vuil wordt teruggegeven kan huurder €75,- schoonmaakkosten verschuldigd zijn.

 1. Bij teruggave van het vaartuig dient huurder het vaartuig goed aan te leggen met daarvoor bestemde lijnen. Tevens dient de huurder de stekker  in het stopcontact aan te sluiten zodat het vaartuig zijn accu's kan opladen om de levensduur hiervan te verlengen. 

Artikel 5. Verplichtingen Geen Boot Wel Varen en huurder  

 1. Op het moment van aanvang van de huurperiode zorgt Geen Boot Wel Varen ervoor dat huurder kan beschikken over het betreffende vaartuig. Geen Boot Wel Varen zal er daarbij voor zorgen dat het vaartuig in goede staat verkeert. De vaartuigen van Geen Boot Wel Varen zullen geschikt zijn voor het overeengekomen gebruik.

 2. Geen Boot Wel Varen draagt tevens zorg voor een passende verzekering van het vaartuig (wettelijke aansprakelijkheid, casco en diefstal), geldend voor het overeengekomen vaargebied.

 1. Het is de huurder niet toegestaan de sloep af te staan aan derden. Huurder blijft te alle tijde verantwoordelijk tot het moment waarop het vaartuig weer aan de (vertrek) steiger van Geen Boot Wel Varen is afgemeerd. Indien het vaartuig geactiveerd, danwel niet geactiveerd, ergens anders dan aan de (vertrek)steiger is afgemeerd / achtergelaten, dan wordt de volledige borg van 250 euro ingehouden. Eventueel aanvullende kosten zullen worden verhaald op de huurder. 

 1. Huurder dient zich te conformeren aan alle van toepassing zijnde vaarregels. Indien huurder niet op de hoogte is van de vaarregels dient huurder contact op te nemen met Geen Boot Wel Varen. Huurder wordt geacht over alle vaardigheden te beschikken die nodig zijn voor een veilige vaart. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn behoudt de verhuurder zich het recht voor om overeenkomst onmiddelijk te ontbinden. 

 1. Huurder dient voor aanvang van de vaart te controleren of de volledige benodigde veiligheidsuitrusting aanwezig is. Indien dit niet het geval blijkt te zijn dient hij Geen Boot Wel Varen hiervan op de hoogte te stellen voor aanvang van de vaart.

 2. Huurder zal het vaartuig gebruiken als een ‘goede huisvader’ en slechts gebruiken voor het doel waartoe het vaartuig naar haar aard geschikt is. Huurder mag geen veranderingen aan het vaartuig aanbrengen. Eventuele reaparaties worden enkel en allen door Geen Boot Wel Varen uitgevoerd tenzij anders afgesproken.

 1. Huurder zal het vaartuig met inachtneming van aanwijzingen en/of instructie van Geen Boot Wel Varen en/of gebruiksvoorschriften etc. gebruiken. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van die aanwijzingen en/of instructies van Geen Boot Wel Varen en/of gebruiksvoorschriften etc. is huurder aansprakelijk.

 1. Aan het einde van de huurperiode draagt huurder het vaartuig over aan Geen Boot Wel Varen op de overeengekomen plaats en tijd. Het vaartuig, inclusief de aanwezige inventaris, dient dan in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode te verkeren.

Artikel 6. Borgsom en betaling 

 1. Huurder betaald aan Geen Boot Wel Varen een borgsom ter hoogte van €250,00 deze borgsom zal na afloop van de huurperiode binnen 5 werkdagen aan huurder geretourneerd worden. Huurder betaald bij het plaatsen van de reservering het overeengekomen aan Geen Boot Wel Varen. 

 1. Een Huurder die lid is bij Geen Boot Wel Varen betaald dit bedrag eenmalig bij aanvang van het lidmaatschap. De Borgsom zal bij het einde van het lidmaatschap binnen 10 werkdagen aan huurder geretourneerd worden. Leden betalen hun vaaruren achteraf middels facturering. 

 1. Geen Boot Wel Varen is bevoegde de borgsom geheel of gedeeltelijk in te houden in geval van schade of indien huurder het vaartuig niet op het afgesproken tijdstip aan Geen Boot Wel Varen teruggeeft, of in geval van overeengekomen verlenging. Extra en/of te veel gevaren tijd wordt dan naar evenredigheid verrekend met de borgsom waarbij altijd naar boven wordt afgerond per 15 minuten.

 2. Indien de huurder de verschuldigde huur niet voldoet wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Geen Boot Wel Varen kan dan zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst ontbinden en het vaartuig onmiddellijk onder zich nemen. Geen Boot Wel Varen is gerechtigd de wettelijk rente over het verschuldigde bedrag te berekenen en in rekening te brengen. Eventuele kosten die Geen Boot Wel Varen maakt – in en buiten rechte – om voldoening van de betaling van huurder te verkrijgen komen voor rekening van huurder. 

Artikel 7. Schade en aansprakelijkheid.

 1. Alle vaartuigen zijn verzekerd voor schade. Huurder betaalt Geen Boot Wel varen een borgsom welke dient ter vergoeding van het eigen risico in geval van schade.

 1. In geval van schade dient de huurder Geen Boot Wel Varen onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bij het niet (direct) melden van een schade wordt de volledige borg ingehouden, ongeacht het uiteindelijke bedrag van de schade. Als de schade hoger is dan de ingehouden borg wordt het aanvullende bedrag alsnog verhaald op de huurder.

 1. Het niet-nakomen van het bepaalde in deze algemene voorwaarden door huurder kan leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en daaruit voortvloeiende kosten.

 2. Wanneer er sprake is van roekeloosheid, nalatigheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van Geen Boot Wel Varen, kan huurder volledig aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voorvloeiende schade zonder dat Geen Boot Wel Varen een beroep doet op haar verzekering.

 1. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft.

 1. Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg-) schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het overeengekomen vaargebied.

 1. Indien het vaartuig bij teruggave niet in dezelfde staat verkeerd als bij ontvangst, is Geen Boot Wel Varen gerechtigd om op kosten van huurder het vaartuig in staat te herstellen als waarin het vaartuig zich bij aanvang van de huurperiode bevond, tenzij de bedoelde kosten door de verzekering van Geen Boot Wel Varen worden gedekt. In dat geval is huurder enkel het eigen risico (= de borgsom) verschuldigd. 

 1. Geen Boot Wel Varen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel of (gevolg-) schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak voor het ontstaan van dit letsel of de schade, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de huurovereenkomst tussen Geen Boot Wel Varen en Huurder, tenzij vaststaat dat dit letsel of deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Geen Boot Wel Varen en/of diens ondergeschikten. De aansprakelijkheid van Geen Boot Wel Varen is in alle gevallen beperkt tot hoogste het bedrag van de huurovereenkomst.

 1. Geen Boot Wel Varen is niet aansprakelijk voor het verliezen en/of het beschadigen van eigendommen die huurder meeneemt op het vaartuig 

Artikel 8. Annuleringen

 1. Betaald lid: Huurders die betaald-lid zijn bij Geen Boot Wel Varen hebben de mogelijkheid om kosteloos een vaartocht te annuleren, tot uiterlijk 24 uur voor de gereserveerde tijd. Dit artikel is niet van toepassing op de huurders die geen betaald-lid zijn.

 1. Niet lid of Gratis lid: Een door een gratis-lid of een niet-lid gereserveerd vaartuig kan tot 72 uur voor aanvang van de reservering zonder opgaaf van reden kosteloos worden omgezet in een voucher of volledig worden geannuleerd tegen 25% van de overeengekomen huur. Dit artikel geldt niet voor vaartochten die geboekt zijn met Superdeal of Social Deal Vouchers deze kunnen uitsluitend worden omgezet in een nieuwe voucher. 

 1. In het geval van regen (te bepalen vanaf 6 uur voor aanvang van de vaartocht  o.b.v. de apss buienradar en buienalarm) tijdens de vaartocht verkrijgt de huurder de mogelijkheid om de reservering kosteloos te verzetten. De reservering zal dan kosteloos worden omgezet in een tegoed voor een volgende keer d.m.v. een voucher, de waarborg ontvangt de huurder terug. In het geval van een volledige annulering vanwege regen tijdens de vaartocht is de Huurder 25% van het totaal overeengekomen huurtarief aan Geen Boot Wel Varen verschuldigd. Vaartochten die geboekt zijn met Superdeal of Social Deal Vouchers deze kunnen uitsluitend worden omgezet in een nieuwe voucher. 

 1. Voor de aanschaf van Cadeaubonnen of Superdeal vouchers geldt een bedenktijd van 14 dagen. Tenzij de vouchercode is gebruikt om een reservering, in zulks geval vervalt artikel 8.4 en hanteren we artikel 8.1 t/m 8.3 

Artikel 9. Overmacht

 1. Geen Boot Wel Varen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Huurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Geen Boot Wel Varen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien boven bedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de huurder gehouden aan diens verplichtingen jegens Geen Boot Wel Varen tot aan dat moment te voldoen. Geen Boot Wel Varen is gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarde verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Geen Boot Wel Varen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Geen Boot Wel Varen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Geen Boot Wel Varen of van derden daaronder begrepen. Geen Boot Wel Varen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert. 

Artikel 10. Klachten en geschillen

 1. Bij klachten dient huurder Geen Boot Wel Varen hier binnen bekwame tijd schriftelijk met onderbouwing van op de hoogte te stellen.

 1. Op alle overeenkomsten tussen Geen Boot Wel Varen en Huurder waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Rotterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

 
© Geen Boot Wel Varen B.V. | Website powered by Flex Webdiensten | Design by: Anna van de Kar

Reserveer nu!

Word lid!

Superdeal

Reserveer nu!

Word lid

Superdeal

Kies je startlocatie

Zelf varen tot maximaal 12 personen of laat jij je toch liever door een schipper rondvaren? 

Bergse Plas
vanaf Winebar Mendoza
Rotte
vanaf de Lombardkade
Liever varen
met een schipper?